PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

21.09.2021NADZÓR PEDAGOGICZNY
Osoba ukończyła Akademię Rolniczą w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny) na kierunku rolnictwo w zakresie agronomii, uzyskując tytuł magistra inżyniera w roku 2005. W 2011 r. ukończyła 4-semestralne studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym na Akademii Ignatianum w Krakowie (Wydział Pedagogiczny). Czy wyżej wymienione kwalifikacje są wystarczające do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym w oddziale przysposabiającym do pracy. Czy posiadane kwalifikacje uprawniają tą osobę do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w OREW?

Do zajmowania stanowiska nauczyciela OREW oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wymagane jest: 1) ukończenie studiów lub zakładu kształcenia nauczycieli, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną (z oligofrenopedagogiki), na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki; lub 2) posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, a ponadto ukończenie studiów podyplomowych, zakładu kształcenia nauczycieli lub kursu kwalifikacyjnego, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną (z oligofrenopedagogiki).

Z pytania wynika, że dana osoba nie ukończyła studiów wyższych (nie ma co najmniej tytułu licencjata) z oligofrenopedagogiki ani nie ukończyła zakładu kształcenia nauczycieli z oligofrenopedagogiki, a więc nie posiada kwalifikacji według pierwszego zestawu. Nie ma również kwalifikacji z drugiego zestawu, ponieważ ukończone studia wyższe na akademii rolniczej z agronomii nie nadają kwalifikacji nauczyciela przedszkola lub szkoły, a więc same ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki nie dają kwalifikacji do pracy w OREW na stanowisku nauczyciela ani do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w OREW.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych