PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

10.02.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Zwracam się z pytaniami odnośnie do kształcenia w zaocznej branżowej szkole II stopnia: 1. Obowiązują w niej egzaminy semestralne tak jak w szkołach dla dorosłych – czy w takim przypadku konieczne jest wystawianie ocen proponowanych na podstawie oddanych prac kontrolnych i poinformowanie o nich słuchaczy z wyprzedzeniem? Dziennik elektroniczny dopuszcza taką możliwość 2. Czy prowadząc kształcenie ogólnokształcące i zawodowe w formie kkz, można realizować część teoretyczną w szkole, a praktyczną u pracodawcy na podstawie podpisanej umowy pomiędzy szkołą a pracodawcą?

Ad 1.

Na podstawie art. 44s ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) do słuchaczy branżowej szkoły II stopnia przepisy art. 44b ust. 1 pkt 1, ust. 3, 5 i 10 oraz art. 44j ww. ustawy stosuje się odpowiednio. W świetle art. 44b ust. 5 ustawy ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu m.in. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu. Zgodnie z art. 44sa ust. 1 ustawy w branżowej szkole II stopnia ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje m.in. ustalanie bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Przepis art. 44v ust. 1  i 2 ustawy stanowi, że w branżowej szkole II stopnia słuchacz podlega klasyfikacji semestralnej i końcowej; klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. Natomiast przepis art. 44w ust. 1 i 2 ustawy przesądza, że semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Mając na względzie powyższe, należy uznać, że skoro oceny bieżące uzyskiwane przez słuchaczy w trakcie semestru umożliwiają przystąpienie do egzaminu semestralnego, to są związane z klasyfikowaniem słuchaczy – zatem ich wystawienie jest konieczne. Konieczne jest również poinformowanie o nich słuchacza z wyprzedzeniem. Aktualnie przepisy prawa oświatowego (ustawy i rozporządzenia) nie posługują się terminem „prace kontrolne”, jednakże szkoły mogą ustalić w wewnątrzszkolnym systemie ocenienia, że oceny bieżące mogą być ocenami uzyskanymi z prac kontrolnych.

Ad 2.

Na podstawie art. 109 ust. 2a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) w branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502) w branżowej szkole II stopnia zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą być realizowane w innych jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia takich kursów oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. Przepis ten daje możliwość scedowania w całości prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie na inny podmiot uprawniony do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Natomiast na podstawie § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie mogą być prowadzone w innych jednostkach organizacyjnych, w szczególności szkołach wyższych, centrach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. Przepis ust. 1 dotyczy każdej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a więc również branżowej szkoły II stopnia. Na podstawie ww. przepisu w uzasadnionych przypadkach zajęcia kształcenia zawodowego praktycznego mogą być prowadzone u pracodawcy.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych