PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.03.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Co grozi nauczycielowi i placówce w przypadku braku zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu? Dziecko opuściło budynek przedszkola. Jakie są procedury w tym wypadku wyciągane przez pracodawcę?

Przepis  § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) zobowiązuje dyrektora placówki publicznej jak i niepublicznej do zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. Dyrektor odpowiada we wskazanym zakresie za zapewnienie bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego czy osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego. Oznacza to, że za błędy w organizacji pracy, brak sprawnych urządzeń zabezpieczających, wadliwy nadzór nad wykonywaniem zadań przez personel odpowiedzialność ponosi dyrektor. W skrajnych przypadkach, jeżeli dojdzie do utraty zdrowia lub życia możliwe jest również pociągnięcie dyrektora do odpowiedzialności karnej.

Jeżeli chodzi o nauczycieli przedszkola niepublicznego, to również ponoszą oni odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) za uchybienia godności zawodu lub podstawowym obowiązkom nauczyciela. Dyrektor szkoły powinien przeanalizować czy zachowanie nauczyciela było zgodne z przepisami i czy są podstawy do sporządzenia przez niego zawiadomienia do komisji dyscyplinarnej.

W przypadku samodzielnego opuszczenia przedszkola przez dziecko dyrektor placówki powinien po pierwsze przeanalizować przyczyny wystąpienia zdarzenia, wprowadzić mechanizmy korygujące, poinformować rodziców dziecka o zdarzeniu i powziętych przez niego działaniach mających na celu wyeliminowanie w przyszłości podobnych zdarzeń oraz o ewentualnych konsekwencjach wobec pracowników przedszkola.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych