PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

06.06.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Pytanie dotyczy uczniów w branżowej szkoły II stopnia. Mamy przypadek, gdy do szkoły w trybie zaocznym chce się zapisać słuchacz, który już wie, że nie zdał egzaminu teoretycznego zawodowego (ma poprawkę w sesji styczeń/luty). Zgodnie z przepisami: na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy: 1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, 2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie. Czy oznacza to, że uczeń/słuchacz nie musi przedłożyć wyników egzaminu zawodowego podczas rekrutacji i ma możliwość jego poprawienia do czasu podejścia do egzaminu na poziomie technika po 2 latach? Co więcej słuchacz ma 17 lat, jest niepełnoletni – czy w takim przypadku powinien zapisać się do liceum, a po zdanym egzaminie rozpocząć rok później naukę w branżowej szkole II stopnia?

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) na pierwszy semestr klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  3. posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2;
  4. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3;
  5. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4;
  6. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5;
  7. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 6, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.

Zgodnie z § 73 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.) uczeń szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe otrzymuje odpowiednio świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Posiadanie go nie jest warunkiem przyjęcia na pierwszy semestr klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia.

Wymagane natomiast jest posiadanie zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ma być przyjęty uczeń. Takie zaświadczenie absolwentowi wydaje się na podstawie § 3 ust. 10 tegoż rozporządzenia, który mówi, że szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, na wniosek absolwenta, wydaje zaświadczenie o zawodzie, w którym absolwent kształcił się w tej szkole, w szczególności dla celów postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły II stopnia.

Wobec tego nie ma potrzeby, aby uczeń przedkładał wyniki egzaminu zawodowego. Wystarczy samo zaświadczenie. Nie musi tez zapisywać się najpierw do liceum.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych