PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.06.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Pytanie dotyczy awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciel kontraktowy złożył wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego wraz z planem rozwoju zawodowego w dniu 12 września 2019 r. Jego okres stażu liczy się od 12 września 2019 r. do 11 czerwca 2022 r. czy od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.?

Zgodnie z art. 9d ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1762) nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

Przepis wyraźnie wskazuje, że staż rozpoczyna się na wniosek nauczyciela. Przyjęła się zatem praktyka, że nauczyciel zatrudniony w szkole w dniu 1 września z tym dniem rozpoczyna staż. Złożenie wniosku w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, to potwierdzenie przez nauczyciela woli odbywania stażu z początkiem roku szkolnego. Dlatego można przyjąć, że staż zakończy się 31 maja.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych