PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.06.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Nauczyciel kontraktowy odbywał staż na nauczyciela mianowanego od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r. Na którą podstawę prawną należy powołać się przy wystawieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu w przypadku tego nauczyciela: art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) czy art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.)?

Stosownie do art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1762) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:

  • w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
  • w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Wskazany przepis został dodany ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287). Po dokonaniu nowelizacji został wydany kolejny tekst jednolity ustawy Karta Nauczyciela. Został on opublikowany w Dz.U. z 2019 r. poz. 2215.

Dyrektor szkoły dokonując w czerwcu 2022 r. oceny dorobku zawodowego nauczyciela stosuje prawo obowiązujące w momencie podejmowania czynności. Podstawą prawną dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela jest art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela . Jeżeli chodzi o przywołanie Dziennika Ustaw, to przywołuje się najbardziej aktualną wersję tekstu jednolitego ustawy. Należy zatem wskazać Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych