PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.06.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Nauczyciel stażysta odbywał staż na nauczyciela kontraktowego od września 2021 r. do 31 maja 2022 r. Na którą podstawę prawną należy powołać się przy wystawieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu w przypadku tego nauczyciela: art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) czy art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.)?

Stosownie do art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1762) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:

  • w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
  • w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Wskazany przepis został dodany ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287). Po dokonaniu nowelizacji został wydany kolejny tekst jednolity ustawy Karta Nauczyciela. Został on opublikowany w Dz.U. z 2019 r. poz. 2215.

Dyrektor szkoły dokonując w czerwcu 2022 r. oceny dorobku zawodowego nauczyciela stosuje prawo obowiązujące w momencie podejmowania czynności. Podstawą prawną dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela jest art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela . Jeżeli chodzi o przywołanie Dziennika Ustaw, to przywołuje się najbardziej aktualną wersję tekstu jednolitego ustawy. Należy zatem wskazać Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych