PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.08.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Sprawa dotyczy awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w przedszkolu niepublicznym. Nauczyciel złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 30.06.2022 r. Organ prowadzący przedszkole, czyli stowarzyszenie, ustaliło termin postępowania na 25.08.2022 r. (powołano ekspertów, jeszcze nie zawiadomiono kuratorium oświaty). W dniu 30.07. nauczycielka złamała nogę i przebywa na zwolnieniu lekarskim do 28.08.2022 r. Z wagi na to, że nie wiadomo do kiedy nauczyciel będzie przebywał na zwolnieniu czy dopuszczalne jest aby wycofał swój wniosek złożony 30.06.2022 r. i złożył ponownie w terminie do 31.10.2022 r. aby postępowanie egzaminacyjne mogło odbyć się do końca grudnia 2022 r. Czy istnieje inne rozwiązanie tej sytuacji?

Stosownie do art. 9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Natomiast nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania do dnia 31 października danego roku właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Z kolei przepis art. 9b ust. 4 Karty Nauczyciela przesądza, że kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela nadaje się w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie w sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest dwuinstancyjnym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że należy do stosować przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

Nauczycielka może oczywiście złożyć wniosek o wycofanie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wycofanie wniosku przez nauczyciela spowoduje to, że organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 105 KPA będzie zobowiązany postępowanie umorzyć – gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. Po umorzeniu postępowania nauczycielka będzie ponownie musiała złożyć wniosek. W sytuacji, o której mowa w pytaniu korzystniejszym rozwiązaniem będzie zawieszenie postępowania. Zgodnie z art. 98 § 1 KPA. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane (97 § 2 KPA). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych