PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.08.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Sprawa dotyczy procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu niepublicznym. Komisja kwalifikacyjna w dniu 8 sierpnia 2022 r. wydała nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowego. Czy dyrektor przedszkola jest zobowiązany wydać decyzję administracyjną o nadaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego? Jeśli tak to co powinna zawierać taka decyzja? Jaka podstawa prawna powinna być umieszczona na decyzji? W jakim terminie nauczyciel powinien otrzymać akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego? Proszę o podanie podstawy prawnej, która powinna znaleźć się na akcie.

Zgodnie z art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1 – w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności:

  • nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej,
  • numer,
  • datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu,
  • stopień awansu zawodowego,
  • informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych