PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.09.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy wicedyrektor w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym może być mentorem dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego?

Zgodnie z art. 9ca ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. u. Z 2021r. poz. 1762 ze zm.) nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych mentora. Mentorem nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, z wyjątkiem przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a i 2, oraz szkół artystycznych, w których mentorem może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zajmujący stanowisko kierownicze. Szkoły i placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a i 2 KN to: szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich; publiczne szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej; publiczne przedszkola, szkoły i placówki prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
przedszkola niepubliczne, niepubliczne placówki oraz szkoły niepubliczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Placówka, o której mowa w pytaniu nie należy do żadnej z ww. szkół i placówek wobec czego wicedyrektor nie może być mentorem dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych