PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.09.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Nauczyciel od roku był zatrudniony w niepublicznej szkole podstawowej; nie mógł jednak realizować stażu ze względu na to, że był m.in w trakcie nabywania kwalifikacji. Od 1 września ma pełne kwalifikacje i pracuje na cały etat. Nie jest jednak zainteresowany awansem zawodowym. Czy w takim przypadku należy rozumieć, że można z nim nawiązać stosunek pracy na 2 lata ? Co po tym okresie? Czy można będzie dokonać oceny jego pracy, mimo braku realizacji awansu?

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) Stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która:

1) nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz

2) posiada wymagane kwalifikacje

- nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne.

Zgodnie z art. 9a KN nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej "nauczycielem początkującym", zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela. Rozpoczęcie przygotowania nie zależy od zgody nauczyciela- dzieje się to automatycznie i nauczycielowi takiemu należy przydzielić mentora. Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę pracy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, nie może być ponownie zatrudniony w tej samej szkole do czasu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Po podjęciu zatrudnienia w innej szkole nauczyciel odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca ust. 1, 2 albo 4, do którego nie wlicza się okresu dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela. Powyższe oznacza, że jeśli nauczyciel nie jest zainteresowany awansem- otrzyma negatywną ocenę i nie będzie mógł być dłużej zatrudniany w danej szkole.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych