PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

20.09.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy nauczyciel zatrudniony 15.08. 2022 r. w niepublicznym przedszkolu integracyjnym, na zastępstwo ma obowiązek odbywania przygotowania do zawodu - w związku z nową ścieżką awansu zawodowego. Nadmienię, że nauczycielka jest bez żadnego stopnia awansu z 10 letnim stażem pracy w placówkach niepublicznych.

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 201r. poz. 1762) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 (czyli na przykład w niepublicznych przedszkolach), nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zgodnie z art. 9a ust. 2 KN nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej "nauczycielem początkującym", zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela. Wobec powyższego nauczyciel, o którym mowa powinna rozpocząć przygotowanie do zawodu zgodnie przepisami Karty Nauczyciela.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych