PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.12.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Jaką podstawę prawną powinnam wpisać na akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zatrudnionego w niepublicznym przedszkolu integracyjnym? Nauczycielka złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w dniu 31 października 2022 r., zdała egzamin w dniu 2 grudnia 2022 r. i otrzymała zaświadczenie Komisji Egzaminacyjnej. Organem prowadzącym przedszkola jest stowarzyszenie. Jakie informacje powinno zawierać uzasadnienie do aktu?

Zgodnie z art. 10 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

W przypadku nauczycielki, która zdała egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w dniu 2 grudnia 2022 r. stosujemy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).

Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 4a do cytowanego rozporządzenia – zawiera on także podstawę prawną, którą należy uaktualnić.

Podstawą prawną jest art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm. w 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700).

Taki zapis oddaje obowiązujące awans zawodowy w wersji dotychczasowej brzmienie Karty Nauczyciela do 31 sierpnia 2022 r.

Informacje, które powinno zawierać uzasadnienie, to zapis art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela:

„Nauczyciel spełnił warunki dotyczące uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ponieważ:

1. spełnia wymagania kwalifikacyjne,

2. odbył staż w wymiarze 2 lata 9 miesięcy,

3. zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną.”

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych