PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.05.2023NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy na stanowisku psychologa w niepublicznej szkole specjalnej może być zatrudniona osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne i ukończone studia jednolite magisterskie w zakresie psychologii klinicznej i osobowości? Czy w szkole niepublicznej specjalnej psycholog i logopeda (z przygotowaniem pedagogicznym) może być zatrudniony na umowie o pracę na podstawie Kodeksu pracy na stanowisku specjalisty, w rozumieniu "inny pracownik pedagogiczny", ale nie nauczyciel? Czy musi być to stanowisko nauczyciela logopedy, nauczyciela psychologa? Czy jako specjalista zatrudniony zobowiązany jest realizować awans zawodowy? Nauczyciel posiada orzeczenie o niepełnoprawności w stopniu umiarkowanym i korzysta z obniżenia wymiaru godzin. Czy można na jego prośbę, zaplanować mu czterodniowy tydzień pracy?  

Ad. 1.

Kwalifikacje nauczyciela psychologa w szkole (tak publicznej jak i niepublicznej specjalnej) określa § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w szkołach specjalnych, posiada osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Uważam, że osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności psychologii klinicznej i osobowości może zostać zatrudniona na stanowisku psychologa w niepublicznej szkole specjalnej.

 

Ad. 2.

Uważam, że w szkole niepublicznej specjalnej psycholog i logopeda (z przygotowaniem pedagogicznym) może być zatrudniony na umowie o pracę na podstawie Kodeksu pracy. Ponieważ psycholog i logopeda posiadają przygotowanie pedagogiczne zatem należy ich zatrudnić jako nauczycieli.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) nauczyciel psycholog i logopeda (z uwagi na zapisy art. 91b ust. 2 pkt 3 KN także w szkole niepublicznej specjalnej) nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela.

 

Ad. 3.

Zgodnie z art. 42a ust. 1a – ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. KN nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela.

Nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych.

Zgodnie z art. 42c ust. 1 KN tylko nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Uważam że dyrektor, na prośbę nauczyciela niepełnosprawnego zaliczonego do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, może zaplanować mu czterodniowy tydzień pracy. 

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych