PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.05.2023NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy na stanowisku psychologa w niepublicznej szkole specjalnej może być zatrudniona osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne i ukończone studia jednolite magisterskie w zakresie psychologii klinicznej i osobowości? Czy w szkole niepublicznej specjalnej psycholog i logopeda (z przygotowaniem pedagogicznym) może być zatrudniony na umowie o pracę na podstawie Kodeksu pracy na stanowisku specjalisty, w rozumieniu "inny pracownik pedagogiczny", ale nie nauczyciel? Czy musi być to stanowisko nauczyciela logopedy, nauczyciela psychologa? Czy jako specjalista zatrudniony zobowiązany jest realizować awans zawodowy? Nauczyciel posiada orzeczenie o niepełnoprawności w stopniu umiarkowanym i korzysta z obniżenia wymiaru godzin. Czy można na jego prośbę, zaplanować mu czterodniowy tydzień pracy?  

Ad. 1.

Kwalifikacje nauczyciela psychologa w szkole (tak publicznej jak i niepublicznej specjalnej) określa § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w szkołach specjalnych, posiada osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Uważam, że osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności psychologii klinicznej i osobowości może zostać zatrudniona na stanowisku psychologa w niepublicznej szkole specjalnej.

 

Ad. 2.

Uważam, że w szkole niepublicznej specjalnej psycholog i logopeda (z przygotowaniem pedagogicznym) może być zatrudniony na umowie o pracę na podstawie Kodeksu pracy. Ponieważ psycholog i logopeda posiadają przygotowanie pedagogiczne zatem należy ich zatrudnić jako nauczycieli.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) nauczyciel psycholog i logopeda (z uwagi na zapisy art. 91b ust. 2 pkt 3 KN także w szkole niepublicznej specjalnej) nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela.

 

Ad. 3.

Zgodnie z art. 42a ust. 1a – ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. KN nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela.

Nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych.

Zgodnie z art. 42c ust. 1 KN tylko nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Uważam że dyrektor, na prośbę nauczyciela niepełnosprawnego zaliczonego do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, może zaplanować mu czterodniowy tydzień pracy. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych