PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

FINANSE I DOTACJE

10.01.2014Pozyskiwanie funduszy
Dotacje na uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), dotacja w przedszkolach i szkołach, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, przysługuje na każdego ucznia – również na ucznia niepełnosprawnego. 

W przypadku niektórych typów placówek zasada udzielenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych jest wyszczególniona w przepisach. Jest tak w przypadku przedszkoli (w tym oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej) i innych form wychowania przedszkolnego.

W przypadku szkół, o których mowa w art.90 ust. 2a, ustawa nie wyodrębnia bezpośrednio zasad dotacji na uczniów niepełnosprawnych, jednak z jej treści wynika, iż przy obliczaniu dotacji na tych uczniów należy uwzględnić określone kryteria – wysokość subwencji oświatowej na ucznia szkoły danego typu i rodzaju.

Uczeń niepełnosprawny
Za ucznia niepełnosprawnego uznaje się osobę, która posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Dotacja na dziecko niepełnosprawne objęte wychowaniem przedszkolnym

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy, dotacja na uczniów niepełnosprawnych przedszkola (oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) i innych form wychowania przedszkolnego przysługuje „w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę”. Kwota, o której mowa w ustawie uzależniona jest od sposobu podziału subwencji oświatowej. Sposób ten corocznie określa rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych przedszkoli rozporządzenie rozróżnia dwie wagi w subwencji. W 2013 r. są to:

  • waga P31 obejmująca uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • waga P39 obejmująca dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Jeśli, zgodnie z miejscową uchwałą rady gminy, dotacja na dziecko niepełnosprawne przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, określa się ją kwota standardu A (jednolita dla całego kraju) × wskaźnik D,i (uzależniony od struktury zatrudnienia nauczycieli w danej gminie) × wysokość wagi określonej przez rozporządzenie.

Dokładną informację o wysokości standardu A oraz wskaźnika D,i gmina otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej w okolicach marca/kwietnia w tzw. metryczce do subwencji oświatowej na dany rok. Zgodnie z rozporządzeniem w 2013 r. wysokość wagi P31 wynosi 4,00, wagi P39 – 9,50.

Przykładowe obliczenie dotacji na ucznia przedszkola z niepełnosprawnością ruchową:

5 171,00 (standard A)* × 0,9471152532 (wskaźnik D,i)* × 4,00 (waga P31) = 19 590,13 zł rocznie, tj. miesięcznie kwota dotacji wyniosłaby 1 632,51 zł .

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację na dziecko niepełnosprawne w szkole dla młodzieży,
  • jakie kryteria obowiązują przy udzielaniu dotacji na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Autor:
Alicja Filipowska
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
11.01.2014
FINANSE I DOTACJE
Opodatkowanie dochodów
10.03.2014
FINANSE I DOTACJE
Zaniżona dotacja
04.03.2014
FINANSE I DOTACJE
Nowe zasady wydatkowania dotacji
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych