PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

FINANSE I DOTACJE

18.02.2014Pozyskiwanie funduszy
Warunki otrzymania dotacji przez przedszkole niepubliczne

Niepubliczne przedszkola i inne instytucje wychowania przedszkolnego mają prawo do dotacji wypłacanej przez gminę lub powiat.

Niepubliczne przedszkola (także specjalne) oraz niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego otrzymują dotację z budżetu gminy.

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

  • złożenie przez osobę prowadzącą wniosku o udzielenie dotacji z zakresem danych wskazanych w uchwale rady gminy i ewentualnie dodatkowych wymaganych przez gminę oświadczeń (np. o aktualności prawa do prowadzenia przedszkola i o aktualności posiadanych przez gminę danych rejestrowych),
  • podanie gminie informacji o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Wysokość dotacji dla przedszkoli

Wysokość dotacji przysługującej na każdego ucznia jest uzależniona od mnożnika – wskaźnika % i podstawy ustalania dotacji – wysokości wydatków bieżących lub subwencji oświatowej. Nie może być niższa (ale może być wyższa) niż 75 % wydatków bieżących ustalonych w budżecie danej gminy ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wydatkiem bieżącym jest każdy wydatek na ucznia samorządowego przedszkola, o ile nie jest wydatkiem majątkowym. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Natomiast na ucznia niepełnosprawnego dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest uczeń, pokrywa koszty dotacji do wysokości:

kwota wydatków bieżących w gminie, gdzie uczeń się uczy * wskaźnik % w gminie, gdzie mieszka

 

W razie braku niepublicznego przedszkola w gminie, w której mieszka uczeń, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75 % wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia w gminie, w której się uczy.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • na jakich zasadach ustalana jest dotacja z budżetu jst przedszkolom niepublicznym i niepublicznym formom wychowania przedszkolnego.
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
10.01.2014
FINANSE I DOTACJE
Dotacje na uczniów niepełnosprawnych
11.01.2014
FINANSE I DOTACJE
Opodatkowanie dochodów
10.03.2014
FINANSE I DOTACJE
Zaniżona dotacja
04.03.2014
FINANSE I DOTACJE
Nowe zasady wydatkowania dotacji
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych