PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

FINANSE I DOTACJE

11.01.2014Rozliczanie środków
Opodatkowanie dochodów

Ustawa o systemie oświaty stwierdza, że prowadzenie placówki niepublicznej nie jest działalnością gospodarczą. Placówki te funkcjonują na podstawie odrębnego wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Organem prowadzącym niepubliczną placówkę może być osoba fizyczna lub prawna. W zależności od wybranej formy organizacyjno-prawnej organ prowadzący jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych.

Skoro przepis ustawy o systemie oświaty stwierdza, że prowadzenie placówki niepublicznej nie jest działalnością gospodarczą, powstaje pytanie, do jakiego źródła przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych zaliczyć przychód z tytułu prowadzenia przedszkola lub szkoły.

Interpretacje organów podatkowych w tym zakresie są jednoznaczne i potwierdzają, że mimo sformułowań ustawy o systemie oświaty ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera w art. 5a pkt 6 własną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej, wg której jest to działalność zarobkowa:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9. Z kolei, stosownie do art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W świetle tej definicji prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych jest rodzajem aktywności podjętej w celu zarobkowym, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalność ma charakter zarobkowy, gdyż jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań. Dodatkowo spełnione są pozostałe istotne elementy definiujące działalność gospodarczą, a mianowicie prowadząc placówkę, organ prowadzący ponosi odpowiedzialność względem wychowanków, ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością oraz samodzielnie decyduje o miejscu i czasie wykonywania tej działalności.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • w jaki sposób należy opodatkować dochody placówki pochodzące z dotacji oświatowej oraz z czesnego,
  • jakie rodzaje przychodów moga występować placówkach niepublicznych.
Autor:
Iwona Romaniuk
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
10.01.2014
FINANSE I DOTACJE
Dotacje na uczniów niepełnosprawnych
10.03.2014
FINANSE I DOTACJE
Zaniżona dotacja
04.03.2014
FINANSE I DOTACJE
Nowe zasady wydatkowania dotacji
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych