PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

FINANSE I DOTACJE

10.03.2014Pozyskiwanie funduszy
Zaniżona dotacja

Czy i do kogo można się odwołać w przypadku odmowy udzielenia dotacji? Co zrobić, kiedy samorząd nakazuje zwrócić część dotacji? Jakie kroki można podjąć w przypadku wątpliwości odnośnie wysokości dotacji?

Dotację na prowadzenie placówki niepublicznej organ prowadzący otrzymuje na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty. Organ dotujący ma obowiązek udzielenia dotacji na zasadach określonych w przedmiotowej uchwale oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami stosowanymi w przypadku udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji, tj. ustawy o finansach publicznych.

Odwołanie w przypadku odmowy udzielenia dotacji

Zgodnie z art. 90 ust. 1a–3a ustawy o systemie oświaty, dotacja jest udzielana pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną placówkę poda organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Pomimo że ustawa wymienia tylko jeden warunek, to zgodnie z art. 90 ust. 4 tejże ustawy organ stanowiący w uchwale określa zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku. Może się zdarzyć, że organ prowadzący nie spełni wymogów formalnych przy składaniu wniosku, jednak nie każdy brak formalny skutkuje odmową udzielenia dotacji (np. brak informacji o numerze regonu placówki, jeśli jest wymagany).

Najważniejszym wymogiem formalnym, jaki powinien być spełniony, jest dochowanie terminu, o którym mowa w ustawie. W przypadku złożenia wniosku po terminie organ rozpatrujący wniosek może odmówić udzielenia dotacji. Odmowa w takim przypadku nie jest decyzją administracyjną. Nie można się od niej odwołać do sądu administracyjnego. Można jednak ponowić prośbę do kierownika danego urzędu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), stosownie ją uzasadniając, zwłaszcza gdy dotyczy to szkoły (nie przedszkoli), która prowadzi już działalność i złożyła do systemu informacji oświatowej dane o liczbie uczniów w szkole na 30 września roku, w którym składa wniosek.

Organ prowadzący może powołać się na fakt, iż na uczniów wykazanych przez szkołę w bazie danych SIO wg stanu na 30 września organ dotujący otrzyma określoną kwotę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej i może udzielić dotacji przynajmniej w wysokości subwencji. Należy jednak pamiętać, iż w tej sytuacji organ dotujący może, ale nie ma obowiązku udzielenia dotacji na taką szkołę (subwencja nie jest kryterium decydującym, ponieważ w przypadku niedotowania szkoły, część przypadająca na daną szkołę musi być przez organ dotujący zwrócona).

Podstawą do odmowy udzielenia dotacji może być również fakt, iż dana placówka nie znajduje się w rejestrze szkół i placówek niepublicznych, a co za tym idzie, osoba składająca wniosek nie ma statusu organu prowadzącego, a tylko taki organ może składać wniosek o udzielenie dotacji. W przypadku odmowy z powyższego tytułu również można złożyć odwołanie; potrzebne jednak będzie uzasadnienie zawierające informacje o aktualnym stanie dotyczącym wpisu do ewidencji (np. wszystkie dokumenty są złożone, trwa ich rozpatrywanie lub wpis nie został dokonany w wymaganym ustawowo 30-dniowym terminie). Istotnym może okazać się czynnik społeczny, jak np. brak na danym terenie przedszkoli prowadzonych przez gminę.

Aktualnie żadne przepisy nie określają trybu odwołania się od odmowy udzielenia dotacji, dlatego należałoby tu zastosować ogólnie przyjętą praktykę i odwołać się najpóźniej w ciągu 7 do 14 dni po otrzymaniu odmowy. Jeśli zdaniem organu prowadzącego placówkę spełnił on wszystkie formalności, a mimo to otrzymał odmowę udzielenia dotacji, może skierować skargę do sądu powszechnego na drodze cywilnoprawnej.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • gdzie można się odwołać w przypadku zaniżonej dotacji,
  • co można zrobić w przypadku decyzji nakazującej zwrot dotacji.
Autor:
Alicja Filipowska
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
10.01.2014
FINANSE I DOTACJE
Dotacje na uczniów niepełnosprawnych
11.01.2014
FINANSE I DOTACJE
Opodatkowanie dochodów
04.03.2014
FINANSE I DOTACJE
Nowe zasady wydatkowania dotacji
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych