PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

FINANSE I DOTACJE

04.03.2014Rozliczanie środków
Nowe zasady wydatkowania dotacji

1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), która m.in. nowelizuje art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Dotacje otrzymywane przez niepubliczne szkoły i przedszkola z budżetu samorządu terytorialnego nadal muszą być przeznaczane na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym także profilaktyki społecznej. W poprzednim brzmieniu przepis stanowił, że dotacje mogły być wykorzystane wyłącznie na pokrycie „wydatków bieżących”. Pojęcie to poprzednio nie było zdefiniowane w ustawie o systemie oświaty, co budziło wiele sporów na tle prawidłowości wydatkowania środków.

W nowym brzmieniu przepis enumeratywnie wylicza rodzaje wydatków, które mogą być pokrywane z dotacji oświatowej. Art. 90 ust. 3d ustawy stanowi, że dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

  1. pokrycie wydatków bieżących szkół i przedszkoli, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły i przedszkola, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej placówkę, jeżeli pełni funkcję dyrektora, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
  2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:
  • książki i inne zbiory biblioteczne,
  • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,
  • sprzęt sportowy i rekreacyjny,
  • meble,
  • pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 3500 zł, wskazanej w art. 16d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Definicja wydatków bieżących odpowiada definicji zawartej w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885). Dotacja nadal może być przeznaczana na wydatki bieżące, w tym zakup towarów i usług (m.in. środków trwałych, przede wszystkim tych o charakterze dydaktycznym), koszty utrzymania placówki oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych jednostki. Może być przeznaczana na wynagrodzenie personelu, również dyrektora, gdy jest nim osoba prowadząca, przy czym chodzi tu także o składki ZUS i podatek dochodowy.

Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
10.01.2014
FINANSE I DOTACJE
Dotacje na uczniów niepełnosprawnych
11.01.2014
FINANSE I DOTACJE
Opodatkowanie dochodów
10.03.2014
FINANSE I DOTACJE
Zaniżona dotacja
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych