PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.06.2021NADZÓR PEDAGOGICZNY
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2019 poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego. Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego.  W związku z obowiązkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego przez słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych:  Słuchacz przystąpił tylko do jednej części egzaminu (pisemnej), nie przystąpił do części praktycznej. Czy w takiej sytuacji nie otrzymuje on świadectwa ukończenia szkoły policealnej?  Słuchacz nie zdał egzaminu zawodowego. Czy otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły? Jaka powinna być data wydania świadectwa ukończenia szkoły policealnej? 25 czerwca 2021 roku czy inna, zgodna z harmonogramem egzaminów zawodowych?  Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego jest niepromowany? Co wpisać do arkusza ocen? 

Zgodnie z art. 44za ust. 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) - dalej u.s.o., słuchacz kończy szkołę policealną, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (a więc nie musi go zdać, a jedynie przystąpić).

Jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych słuchacz nie przystąpi do którejś z części egzaminu w terminie głównym, zobowiązany jest przystąpić do tego egzaminu w terminie dodatkowym (art. 44zzzga UoSO). Oznacza to, że jeżeli słuchacz w terminie głównym i dodatkowym nie przystąpi do którejś z części egzaminu zawodowego (w tym zrezygnował z części praktycznej z innych powodów niż losowe lub zdrowotne, a więc nie mógł uczestniczyć w egzaminie w terminie dodatkowym), nie kończy szkoły i nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły policealnej.

Słuchacz, który do egzaminu przystąpił, ale go nie zdał, kończy szkołę i otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.), jeśli spełnił warunek pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych. Jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 17 ust. 6 ww. rozporządzenia). W szkołach policealnych zajęcia mogą kończyć się 31.01. albo w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca (25.06.2021 r.) - należy więc wpisać jedną z tych dat, w zależności od terminu zakończenia zajęć na ostatnim semestrze.

Pełnoletni słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego, nie otrzymuje promocji lub nie kończy szkoły i podlega skreśleniu z listy słuchaczy; semestr może powtarzać jedynie niepełnoletni słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego (art. 44z ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 5 i art. 44za ust. 4 UoSO). W pierwszym przypadku w rubryce „Data i przyczyna opuszczenia szkoły” należy wpisać informację o skreśleniu z listy słuchaczy. Nie wpisuje się natomiast adnotacji o powtarzaniu semestru przez niepełnoletniego słuchacza. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych